<

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány v souvislosti s provozováním on-line obchodu www.gamvu.cz je: 


teicro s.r.o.

se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

identifikační číslo: 07321970

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107561

email: info@gamvu.cz

telefon: 212 247 297

( dále jen “teicro” ).


teicro žádá subjekt údajů o poskytnutí osobních údajů v souvislosti s registrací na a e-shopu www.gamvu.cz, v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu www.gamvu.cz, v případě kontaktu oddělení zákaznické podpory e-shopu www.gamvu.cz, v případě udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení, v případě soutěží nebo v případě jiného používání www.gamvu.cz.

teicro dodržuje všechny zásady GDPR:


osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem


osobní údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný


osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány


osobní údaje jsou přesné a aktualizované; byla přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které jsou zpracovávany, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny


osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány


osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


teicro zpracovává osobní údaje jen pokud


zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. teicro zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy o registraci ( registrace ) a kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu www.gamvu.cz. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefon, heslo, jedinečné uživatelské ID, historie nákupů, platební informace. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu, po kterou je možné uplatnit vady zboží dle platných právních předpisů nebo po dobu trvání záruční lhůty určené teicro, pokud je delší jako doba pro uplatnění vad dle platných právních předpisů.


subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel. teicro zpracovává osobní údaje za účelem zasílání marketingových sdělení a zpráv o produktech, službách, akcích a další propagačních kampaních. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, heslo a jedinečné uživatelské ID, historie nákupů a osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, který subjekt údajů udělil teicro. Z odběru marketingových sdělení se může subjekt údajů kdykoliv po udělení souhlasu odhlásit odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.


zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. teicro zpracovává osobní údaje za účelem plnění daňových, účetních a jiných povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, bankovní účet. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu, která je určená v daňových či jiných platných právních předpisech, které je teicro povinna dodržovat a ze kterých jí vyplývají právní povinnosti.


zpracování je nezbytné z důvodu opravněného zájmu za účelem ochrany práv, majetku či bezpečí teicro. Jde zejména o případy prevence či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití majetku teicro. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fakturační adresa, e-mail, telefon, heslo a jedinečné uživatelské ID, IP adresa, historie nákupů, platební informace, informace o platební kartě. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu, po kterou je možné uplatnit vady zboží dle platných právních předpisů nebo po dobu trvání záruční lhůty určené teicro, pokud je delší jako doba pro uplatnění vad dle platných právních předpisů.


teicro nezpracováva osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, o členství v odborech, a genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.


teicro zajišťuje bezpečnost zpracovávaných osobních údajů za pomoci řady technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:


Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu byl o uvedeném právu subjekt údajů informován a odvolat souhlas je stejně snadné jako jej poskytnout.


Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.


Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00.


Subjekt údajů má právo na informace o účelu zprácování osobních údajů, pokud je teicro hodlá zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny a na informace o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, a to ještě před uvedeným zpracováním pro jiný účel.


Subjekt údajů má právo být informován o prvním sdělení osobních údajů jinému oprávněnému příjemci.


Subjekt údajů má právo být informován o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.


Subjekt údajů má právo na potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány teicro a pokud ano, poskytne teicro kopii zpracovávaných osobních údajů.


Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů teicro, včetně profilování. teicro osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.


teicro má povinnost u každé žádosti subjektu údajů ověřit totožnost žadatele, jestli se skutečně jedná o daný subjekt údajů, jinak žadateli požadované informace poskytnuty nebudou, žádost bude odmítnuta. Žádost bude posouzena, zpracována a bude na ní odpovězeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce poté, co byla žádost doručena.


teicro osobní údaje sdílí s třetími osobami - poskytovateli služeb zpracování plateb a platebních karet, zasílání a doručování, hostování, správu a servis údajů, distribuce elektronických zpráv, výzkumu a analýz, řízení značky a propagace produktů, jakož i za účelem administrace určitých služeb a funkcionalit. Při používání třetích osob - poskytovatelů služeb, teicro s nimi uzavírá smlouvy vyžadující, aby tito poskytovatelé služeb zavedli vhodná opatření technicko-organizačního charakteru, aby tak chránili osobní údaje subjektů údajů. teicro osobní údaje sdílí s třetími osobami v rozsahu nezbytném pro splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu; za účelem zabránění v protiprávním použití e-shopu www.gamvu.cz, obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami; a pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů. teicro osobní údaje sdílí s třetími osobami i v případě, že subjekt údajů k tomu udělil souhlas.


teicro poskytuje informace o zpracování osobních údajů subjektům údajů písemně nebo v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána. teicro poskytuje informace bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může teicro buď


uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo


odmítnout žádosti vyhovět.


Pokud má teicro důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost o informace, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.


teicro nedovoluje dětem registraci na e-shopu www.gamvu.cz, pokud nesplňují příslušný věkový limit platný v zemi, kde mají bydliště a děti mladší 13 let nemohou nikdy provést registraci na e-shopu www.gamvu.cz.


teicro z internetového prohlížeče přijímá informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje. K přijímaní a sesbírání těchto informací používá tzv. cookies. Cookie je malý soubor, který platforma zasílá do internetového prohlížeče subjektu údajů nebo zařízení a ukládá jej v něm. Soubory cookie umožňují teicro odlišit aktivity prováděné na zařízení zákazníka ( subjektu údajů ) od jiných uživatelů www.gamvu.cz. Internetový prohlížeč v zájmu ochrany soukromí www.gamvu.cz umožní pouze přístup k souborům cookie, které vám tato webová stránka sama poslala, nikoli k souborům cookie, které poslaly jiné webové stránky. Tyto informace zahrnují IP adresu; jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda zařízení subjektu údajů disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům ( features ); jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení; stát a časové pásmo; dříve navštívené webové stránky; informace o krocích subjektu údajů na www.gamvu.cz, jako například klikání, nákupy a označené preference; a čas přístupu a referenční adresy URL. teicro cookies používá ke sledování toho, jak zákazníci e-shopu www.gamvu.cz tyto webové stránky používají, a jaké mají preference, což umožňuje teicro zlepšovat poskytované služby.


teicro používá tyto kategorie souborů cookies:


funkční soubory cookie - jsou vyžadovány pro základní fungování www.gamvu.cz, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují při procházení www.gamvu.cz zapamatovat si subjekt údajů již během jediné návštěvy, nebo při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.


soubory cookie zlepšující fungování - umožňují zlepšovat funkcionalitu www.gamvu.cz tím, že teicro sleduje jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na požadavky zákazníků a umožňují teicro zapamatovat si volby vybrané pro www.gamvu.cz. Pokud jsou tyto cookies odmítnuty, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod www.gamvu.cz se zpomalí.


reklamní soubory cookie - shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu zájmům zákazníků, a to na www.gamvu.cz i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů subjektů údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní.


Zákazník (subjekt údajů) má možnost své preference změnit v “Nastavení souborů cookies”.


Webové stránky www.gamvu.cz mohou nabízet odkazy na webové stránky a aplikace třetích osob. Odkazem propojené webové stránky a aplikace mají vlastní ustanovení či pravidla o zpracování osobních údajů. Za obsah jakýchkoli propojených webových stránek či aplikací, ani za jejich používání, ani za postupy užívané takovými webovými stránkami či aplikacemi nenese teicro žádnou odpovědnost.


Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


V Brně dne 15.8.2018                                         teicro s.r.o.

Nejprodávanější

Náhodný Steam klíč PREMIUM

Náhodný Steam klíč PREMIUM

1 139 Kč

Minecraft (Windows 10 Edice)

Minecraft (Windows 10 Edice)

1 635 Kč

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4

1 741 Kč

Minecraft

Minecraft

1 248 Kč

Grand Theft Auto V (GTA 5)

Grand Theft Auto V (GTA 5)

938 Kč

Fallout 76

Fallout 76

645 Kč

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

986 Kč

Nenechte si ujít

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

1 149 Kč

The Outer Worlds

The Outer Worlds

1 921 Kč

Borderlands 3

Borderlands 3

901 Kč

Chernobylite

Chernobylite

645 Kč

The Sims 4: Cesta ke slávě

The Sims 4: Cesta ke slávě

1 165 Kč

Fallout 76

Fallout 76

645 Kč

Football Manager 2019

Football Manager 2019

1 794 Kč

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4

645 Kč

Grand Theft Auto V (GTA 5)

Grand Theft Auto V (GTA 5)

938 Kč

Náhodný Steam klíč PREMIUM

Náhodný Steam klíč PREMIUM

1 139 Kč

PlayerUnknowns Battlegrounds PUBG

PlayerUnknowns Battlegrounds PUBG

645 Kč